Regulamin serwisu Ficori

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Definicje 
   1. Ficori – serwis internetowy działający pod adresem www.ficori.com, którego właścicielem oraz administratorem jest firma Ficori PHU Paweł Maślarz, Przyczyna Dolna 41, 67-400 Wschowa, NIP: 4970050118, REGON: 080389257.
   2. Produkt – towar stanowiący przedmiot sprzedaży w Ficori.
   3. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w Ficori i utworzyła konto użytkownika.
   4. Kupujący – użytkownik, którego działania zmierzają do zakupu Produktów oferowanych w Ficori.
   5. Sprzedający – użytkownik posiadający konto rozszerzone o dodatkowe funkcje, umożliwiające mu sprzedaż Produktów w Ficori.
   6. Zakup – transakcja podejmowana przez Kupującego przez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.
  2. Warunki korzystania z serwisu Ficori 
   1. Rejestracja w Ficori oraz korzystanie z serwisu są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
   2. Użytkownikiem Ficori może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Niepełnoletni mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.
   3. Rejestracja w serwisie Ficori następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres email) lub poprzez złożenie pierwszego zamówienia.
   4. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Ficori w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
   5. Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od Ficori na swój adres email.
   6. Zabrania się publikowania w Ficori treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
   7. Zabrania się Użytkownikom przekazywania między sobą jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu poza Ficori, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.
 1. ZASADY ZAKUPÓW
  1. Składanie zamówień 
   1. Składanie zamówień następuje poprzez dodanie produktów do koszyka, weryfikację adresu wysyłki, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.
   2. Termin płatności za złożone zamówienia wynosi 5 dni roboczych.
   3. Terminem płatności jest dzień, w którym wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku Ficori. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć anulowania zamówienia.
   4. Zamówienie nie opłacone w terminie będzie anulowane. Anulowanie 10 zamówień Użytkownika może spowodować usunięcie konta, co szczegółowo reguluje punkt II.B niniejszego Regulaminu.
   5. Użytkownik może złożone zamówienie wycofać, jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Zamówienia należy wycofywać wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach. Wielokrotne i uporczywe wycofywanie zamówień przez Użytkownika będzie skutkowało usunięciem konta, co szczegółowo reguluje punkt VII.B niniejszego Regulaminu.
   6. Zabrania się Kupującemu nakłaniania Sprzedającego do sprzedaży Produktu poza Ficori.
  2. Kontrola transakcji 
   1. Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób przemyślany oraz opłacać złożone zamówienia w terminie.
   2. Kupującemu, który w ciągu 30 dni nie opłaci pięciu zamówień, zostanie uniemożliwione składanie zamówień przez kolejne 30 dni, liczone od dnia anulowania piątego zamówienia.
   3. Kupującemu, który w ciągu 30 dni wycofa pięć zamówień, zostanie uniemożliwione składanie zamówień przez kolejne 14 dni, liczone od dnia wycofania piątego zamówienia.
  3. Ceny produktów.
   1. Ceny widniejące przy Produktach na stronie Ficori stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.
   2. Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
   3. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.
   4. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku, gdy Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.
  4. Koszty wysyłki.
   1. Koszty wysyłki ustala Sprzedający, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania.
   2. Koszty wysyłki zagranicznej ustala Sprzedający, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania. Koszty te dotyczą wyłącznie krajów Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej koszt wysyłki ustala się ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia.
   3. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.
   4. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka, oddzielnie dla Produktów każdego Sprzedającego.
  5. Formy płatności.
   1. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w Ficori jest przedpłata.
   2. Przedpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe Ficori:
    54 1910 1048 2411 0000 1074 0001 Ficori PHU Paweł Maślarz Przyczyna Dolna 41, 67-400 Wschowa
   3. Przedpłaty można również dokonać online (kartą kredytową lub e-przelewem) za pośrednictwem platformy transakcyjnej PayU lub wpłatą za pośrednictwem serwisu PayPal.
  6. Dostawa przesyłek.
   1. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedających i pozostają w ich posiadaniu do momentu wysyłki.
   2. Zamówienia zawierające Produkty od więcej niż jednego Sprzedającego będą wysyłane w kilku osobnych przesyłkach.
   3. Przesyłki z zamówionymi Produktami są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres podany przez Kupującego.
   4. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.
   5. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym.
   6. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, Ficori zleca Sprzedającemu wysyłkę Produktów. Od tego momentu Sprzedający powinien wysłać zamawiane Produkty w ciągu 3 dni roboczych.
   7. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu, jeśli w terminie składania zamówienia bądź w terminie zaksięgowania wpłaty Sprzedający ustalił urlop lub jeśli w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.
 1. ZASADY SPRZEDAŻY
  1. Status sprzedającego.
   1. Użytkownik uzyskuje status Sprzedającego po akceptacji przez Ficori zgłoszenia Użytkownika jako sprzedawcy.
   2. Ficori decyduje o przyznaniu Użytkownikowi statusu Sprzedającego w oparciu o zdjęcia Produktów dołączone przez Użytkownika do zgłoszenia.
   3. Ficori zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Sprzedającego Użytkownikowi bez podania przyczyny.
   4. Zgłoszenie na Sprzedawcę Użytkownik zalogowany na swoim koncie może wysłać po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
   5. Po przyznaniu statusu Sprzedającego, Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić dane. Należy również uzupełnić dane adresowe, o ile nie zostały wcześniej zdefiniowane.
   6. Zabrania się Sprzedającym zamieszczania w opisach, wywiadach oraz na banerze adresów innych stron www oraz wszelkich informacji mających charakter handlowy lub kontaktowy.
   7. Ficori zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi statusu Sprzedającego bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli Produkty wystawiane przez Użytkownika mają negatywny wpływ na wizerunek serwisu.
  2. Produkty w platformie.
   1. Sprzedający oświadcza, że jest w posiadaniu Produktów, które zamieszcza na Ficori.
   2. Zamieszczając na Ficori Produkty autorskie, Sprzedający oświadcza, że jest ich autorem.
   3. Jeżeli Sprzedający oferuje swoje produkty na sprzedaż jednocześnie w innych miejscach, to zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji oferty tak, aby odzwierciedlała faktyczną dostępność produktów.
   4. Wystawiając Produkt na Ficori, Sprzedający zobowiązany jest zamieścić dobrej jakości fotografie Produktu oraz jego szczegółowy opis (zawierający wymiary, skład surowcowy, kolory, właściwości itp.)
   5. Zabrania się Sprzedającemu zamieszczania w opisach Produktów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, adres strony internetowej, numer telefonu itp.
   6. Sprzedający deklaruje, że jest autorem lub posiada prawo do używania zdjęć oraz opisów, które publikuje w Ficori.
   7. Sprzedający zobowiązany jest przypisać Produkt do odpowiedniej kategorii produktowej. Uporczywe przypisywanie Produktów do nieodpowiednich kategorii będzie skutkowało ich usunięciem.
   8. Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie publikowanych przez niego treści (zdjęć, opisów oraz nazw) w celach promocyjnych na stronie Ficori jak również w innych miejscach (Internet, prasa, telewizja).
   9. Wystawiając Produkt na Ficori, Sprzedający ustala jego cenę końcową oraz koszt wysyłki. Szczegółowe zasady obliczania kosztów wysyłki zawiera punkt II.C.
   10. Ficori zastrzega sobie prawo do usunięcia wystawionych przez Użytkownika Produktów bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek serwisu.
   11. Sprzedający może samodzielnie usunąć wystawiony Produkt, pod warunkiem, że nie jest on w danym momencie zamówiony oraz nie znajduje się w czyimś koszyku.
   12. Selekcji Produktów wyświetlanych na stronie głównej oraz w działach Polecane Produkty i Prezenty dokonuje Ficori.
   13. Selekcji Produktów prezentowanych w newsletterze dokonuje Ficori.
   14. Zabrania się wystawiania na sprzedaż produktów z futer naturalnych oraz trofeów myśliwskich.
  3. Realizacja zamówień 
   1. Produkty oferowane na sprzedaż pozostają w posiadaniu Sprzedającego do momentu wysyłki.
   2. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, Ficori zleca Sprzedającemu wysyłkę Produktów. Od tego momentu Sprzedający powinien wysłać zamówione Produkty w ciągu 5 dni roboczych.
   3. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu, jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.
   4. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego oraz Ficori.
   5. Sprzedający zobowiązany jest wysyłać opłacone Produkty w formie listu poleconego lub paczki (korzystając z usług Poczty Polskiej) lub w formie przesyłki kurierskiej.
   6. Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.
   7. Zabrania się Sprzedającemu dołączania do przesyłek wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.
   8. Po wysłaniu Produktów, Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić realizację zamówienia na swoim koncie.
   9. Za uszkodzenia powstałe w transporcie przesyłek odpowiada Sprzedający.
   10. Każdy Sprzedający zobowiązany jest do umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu zakupionego towaru na zasadach określonych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
  4. Komunikacja z Kupującymi 
   1. Zabrania się Sprzedającemu nakłaniania Kupującego do zakupu Produktu poza Ficori.
   2. Zabrania się Sprzedającemu umieszczania w wiadomościach do Kupującego wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej itp.
   3. Ficori zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderowania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami.
  5. Prowizje i opłaty 
   1. Posiadanie konta Użytkownika, korzystanie ze statusu Sprzedającego jak również wystawianie Produktów w Ficori są bezpłatne.
   2. Ficori pobiera prowizję od sprzedaży, która wynosi 10% brutto ceny sprzedanego Produktu.
   3. Ficori nabywa prawo do prowizji od sprzedaży z chwilą, gdy Kupujący dokona płatności za Produkt.
   4. Prowizja od sprzedaży pobierana jest z bieżących wpływów za zakupy dokonywane przez Kupujących.
  6. Rozliczenia 
   1. Sprzedający może na bieżąco śledzić rozliczenia, związane ze sprzedażą, na swoim koncie.
   2. Wypłata środków zgromadzonych przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży Produktów w Ficori następuje raz w miesiącu, do 10-go dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
   3. Wartość rozliczenia należną Sprzedającemu za poprzedni miesiąc stanowi suma cen Produktów sprzedanych w poprzednim miesiącu, pomniejszona o prowizję Ficori oraz powiększona o koszty wysyłki tych Produktów.
   4. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotów lub reklamacji Produktów.
   5. Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto PayPal Sprzedającego, zdefiniowane przez niego.
   6. Ficori zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków w przypadku, jeśli Sprzedający zalega z wysyłką zamówień. Wypłata zostaje wstrzymana do momentu aż Sprzedający wywiąże się ze zobowiązań lub w inny sposób wyjaśni sprawę z Ficori.
  7. Faktury VAT 
   1. Na życzenie Sprzedającego, Ficori wystawia faktury VAT za łączną prowizję pobraną w danym miesiącu od sprzedaży Produktów.
   2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf, do pobrania i samodzielnego wydruku, na koncie Sprzedającego
   3. Sprzedający akceptuje opisany w punkcie III.G.2 sposób przekazywania faktur. Akceptacja ta przestaje obowiązywać wyłącznie po jej pisemnym wypowiedzeniu.
 1. ZWROTY I REKLAMACJE
  1. Zwroty 
   1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w punkcieA.7.
   2. Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
   3. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.)
   4. W celu usprawnienia procedury zwrotu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie zwrotu poprzez swoje konto w Ficori oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza zwrotu dla danego Produktu.
   5. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
   6. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
   7. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.
   8. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Ficori nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
   9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   10. Ficori może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   11. Po zakończeniu zwrotu, z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt oraz koszt wysyłki do Kupującego.
  2. Wymiany 
   1. Wymianie podlegają Produkty, które u tego samego Sprzedawcy, w ramach tego samego modelu, dostępne są w innej konfiguracji (kolor, rozmiar, wzór) niż zamówiona.
   2. Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu zgłosić chęć jego wymiany.
   3. W celu usprawnienia procedury wymiany, zaleca się Kupującemu zgłoszenie wymiany poprzez swoje konto w Ficori oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza wymiany dla danego Produktu.
   4. Wymianę rozpatruje Sprzedający i on decyduje, czy wymiana będzie możliwa.
   5. Kupujący zobowiązany jest odesłać wymieniany Produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wymiany.
   6. Warunkiem zrealizowania wymiany przez Sprzedającego jest odesłanie Produktu w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania.
   7. W przypadku gdy Sprzedający zdecyduje, że wymiana jest niemożliwa, Ficori potraktuje zgłoszenie jako zwrot towaru. W takim wypadku zastosowanie mają zapisy punktu IV.A.
   8. Koszt wysyłki wymienionego Produktu pokrywa Kupujący.
  3. Reklamacje 
   1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów Ficori występuje w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.
   2. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy, wymiany lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.
   3. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie Ficori, domagając się nieodpłatnej wymiany na Produkt zgodny z umową, obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.
   4. W celu usprawnienia procedury reklamacji Produktu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie reklamacji poprzez swoje konto w Ficori oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza reklamacji dla danego Produktu.
   5. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedającego dostarczony mu przez Ficori.
   6. Gdy Sprzedający naprawi produkt lub wymieni go na Produkt podobny, wolny od wad , to po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić wysyłkę na swoim koncie w Ficori.
   7. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (wartość Produktu, koszt wysyłki do Kupującego i koszt odesłania Produktu). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Ficori.
   8. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, to z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt, koszt wysyłki do Kupującego oraz koszt odesłania Produktu.
   9. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin Poczty Polskiej.
   10. W celu usprawnienia procedury reklamacji braku przesyłki, zaleca się Kupującemu zgłoszenie reklamacji poprzez swoje konto w Ficori oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza zgłoszenia braku przesyłki dla danego Produktu.
   11. Po otrzymaniu zgłoszenia o braku przesyłki, Sprzedający zobowiązany jest zgłosić u dostawcy reklamację tej przesyłki.
   12. Jeżeli dostawca uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Ficori. W takim przypadku z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt oraz koszt wysyłki do Kupującego.
   13. Sprzedający zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez dostawcę w związku z zaginięciem przesyłki.
  4. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń 
   1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
    2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
    3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych 
   1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ficori PHU Paweł Maślarz, Przyczyna Dolna 41, 67-400 Wschowa, NIP: 4970050118, REGON: 080389257
   2. Ficori przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.
   3. Ficori sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.
   4. Dane Użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym w szczególności ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika, do dopasowania treści strony do preferencji Użytkownika, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak mailing i remarketing.
   5. Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie V.A.5 to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego. W przypadku Sprzedawców są to dodatkowo: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy.
   6. W celu realizacji zamówień, Ficori udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do realizacji zamówienia.
   7. W celu realizacji zamówień, dane osobowe Użytkownika są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej.
   8. W celu dokonania przez Użytkownika płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie PayU SA, świadczącej usługę płatności online.
   9. Zgodnie z obowiązującym prawem, spseudonimizowane dane Użytkowników są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Ficori, np. agencjom marketingowym i podmiotom świadczącym usługi statystyczne.
   10. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Ficori, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
   11. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Użytkownika, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług, jak również marketing wewnętrzny Ficori jest tzw. uzasadniony interes administratora.
   12. W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, Ficori udostępnia Kupującemu dane osobowe Sprzedającego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
   13. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
   14. Ficori zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Ficori stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Ficori może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował należności wobec Ficori lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
   15. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia.
   16. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Ficori zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.
   17. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Zobowiązania Użytkowników 
   1. Użytkownik jest zobowiązany do nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Ficori w związku z realizacją czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
   2. Użytkownik może wykorzystać otrzymane od Ficori informacje wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień oraz wysyłką towarów zakupionych za pośrednictwem Ficori.
 1. PLIKI COOKIES
  1. Wykorzystanie plików Cookies. 
   1. Serwis Ficori korzysta z plików Cookies („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.
   2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
   3. Pliki cookies w Ficori wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk „lubię to”, logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook) oraz w celach reklamowych przez podmioty przetwarzające je na zlecenie Ficori (np. agencje marketingowe).
   4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
   5. Korzystając z serwisu Ficori, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
   6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Ficori i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Rola Ficori  
   1. Ficori pośredniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi.
   2. Ficori świadczy usługi na rzecz Sprzedających polegające na udostępnieniu powierzchni na serwerze, obsłudze płatności oraz obsłudze klienta.
   3. Ficori nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników. W szczególności Ficori nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz legalność Produktów wystawianych na sprzedaż przez Sprzedających, za rzetelność opisów dodawanych przez Sprzedających oraz za wypłacalność Kupujących dokonujących zakupów.
  2. Usunięcie konta Użytkownika 
   1. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w Ficori w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Ficori stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
   2. Ficori może odmówić usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował należności wobec Ficori lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
   3. Ficori zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który swoim postępowaniem naruszy niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóci działanie serwisu.
   4. Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika ostatniej transakcji w Ficori.
   5. Jeżeli Ficori podejmie decyzję o usunięciu konta Użytkownika, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Ficori bez uprzedniej zgody Ficori. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody to jego nowe konto zostanie usunięte.
  3. Czynności zabronione 
   1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej Ficori bez uprzedniej zgody Ficori lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.
   2. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów ficori w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.
   3. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach VII.C.1 – VII.C.3 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.
Aktualizowanie…
 • Brak produktów w koszyku.